Finanšu un vadības konsultatīvie pakalpojumi

Mūsu finanšu un vadības konsultatīvo pakalpojumu sūtība ir palīdzēt klientiem pieņemt labi pārdomātus finanšu lēmumus, uzlabot to konkurētspēju un aizsargāt to intereses komerciālu strīdu gadījumos.

Finanšu konsultatīvie pakalpojumi

Uzkrātā pieredze liecina, ka pircēji bieži vien pārmaksā par iegādāto sabiedrību un sabiedrību vadītāji ir pārāk apsēsti ar reorganizācijas ideju, zaudējot realitātes sajūtu. Paturot prātā šādu notikumu attīstības dinamiku, esam izstrādājuši pakalpojumus, kuru mērķis ir palīdzēt Jums pieņemt labi pārdomātus un uz ticamu informāciju balstītus lēmumus. Šie pakalpojumi aptver:

 • Finanšu padziļinātas izpētes pircēja vai pārdevēja uzdevumā;
 • Uzņēmumu novērtēšanu;
 • Mantiskā ieguldījuma novērtēšanu pamatkapitāla palielināšanas vajadzībām;
 • Reorganizācijas līgumu pārbaudi;
 • Atbalstu sabiedrības sakārtošanā pirms tās pārdošanas.

Iekšējais audits

Veiksmīgas sabiedrības apzinās, ka efektīvs iekšējais audits var sniegt būtisku pienesumu risku pārvaldības uzlabošanā un plūstošas saimnieciskās darbības nodrošināšanā.

Svarīga iekšējā audita procesa sastāvdaļa ir Jūsu sabiedrības korporatīvās stratēģijas un tās stūrakmeņu izprašana, kas ir nepieciešama, lai varētu objektīvi izvērtēt ikdienas darbības procesu un saimniecisko plānu sasaisti ar globālajiem uzstādījumiem. Procesu līmenī var tikt izvērtēts to dizains un iekšējo kontroļu efektivitāte. Mums ir pieredze un iemaņas, lai, veicot šos darbus, varētu Jums palīdzēt uzlabot iekšējās kontroles vidi, procesu efektivitāti un to saskaņu ar korporatīvo stratēģiju.

Iekšējā audita pakalpojumi aptver:

 • Iekšējā audita funkciju izpildi ārpakalpojuma režīmā;
 • Konsultācijas pielietojamu iekšējo kontroļu izveidošanā;
 • Konsultācijas efektīvas iekšējās kontroles vides izveidē;
 • Konsultācijas operacionālo risku pārvaldībā;
 • Atbalstu sasaistes izveidē starp ikdienas darbības rezultātu mērījumiem un korporatīvajā stratēģijā definētajiem mērķiem;
 • Infrastruktūras, procesu un dinamikas brieduma izvērtēšana efektīvas korporatīvās pārvaldības nodrošināšanai.

Konsultācijas stratēģijas jautājumos

Pārmaiņu mērogs un temps mūsdienās ir tik straujš, ka neviens nevar būt pilnīgi drošs, ka tā izvēlētā stratēģija aizvien ir atbilstoša. Attiecīgi būtu tikai racionāli, ja stratēģijas atbilstība tiktu regulāri pārskatīta un stratēģiskās pārvaldes process uztverts kā ikdienas nevis ikgadējs pasākums.

Sekmīgas stratēģijas izstrāde lielā mērā ir māksla, kamēr stratēģijas ieviešanai tādai nav jābūt. Ar šādu pasaules redzējumu mēs piedāvājam mazam/ vidējam uzņēmumam:

 • Palīdzēt apkopot nepieciešamo informāciju un to interpretēt dažādu analītisko modeļu griezumā ar nolūku definēt stratēģiju. Mūsu ieguldījums var aprobežoties ar dalību ideju ģenerēšanas sapulcē līdz pat pilnam stratēģijas auditam;
 • Atbalstu stratēģijas ieviešanā, izmantojot darbības līdzsvarotās pārvaldes modeļa (Balanced Scorecard) vadlīnijas.

Atbalsts komerciālo strīdu risināšanā

Darbības pārtraukums var būtiski ietekmēt sabiedrības rentabilitāti un tās spēju turpināt darboties “strādājošas sabiedrības” statusā. Šādos un līdzīgos gadījumos nebūs nekas neparasts, ja “cietušais” un “vainīgais” savu strīdu nodos risināt tiesai. Mūsu loma, pārstāvot “cietušo”, ir aplēst iespējamā zaudējuma apmēru, kamēr pārstāvot “vainīgo” – kritiski izvērtēt “cietušā” sarēķināto zaudējumu apmēru.

Daudzos pētījumos ir secināts, ka noziegumi pret uzņēmējsabiedrībām pieaug, un tāpēc katrai sabiedrībai - lielai vai mazai – tas būtu jāpatur prātā un, ideālā gadījumā, arī jārīkojas. Ar uzņēmējdarbību saistītiem noziegumiem var būt smagas sekas, piemēram, būtisku finansiālo zaudējumu veidošanās, likumdošanas prasību neievērošana un pat iesaiste krimināllietās. Šajā sakarā varam Jums palīdzēt:

 • Izmeklēt krāpšanās, palīdzot kvantificēt iespējamo zaudējumu apmēru;
 • Izvērtēt vispārējās IT kontroles vides efektivitāti;
 • Izvērtēt ar negodīgi iegūtas naudas līdzekļu legalizāciju saistīto procesu efektivitāti.

Kontaktpersonas:

Edvards Merhels

Biroja pieredze:

200+ finanšu konsultāciju projektu